کلینیک_روان‌شناسی

ویدیو: ارتقای نیمرخ انگیزشی دانش آموزان در آموزش مجازی

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۱۸:۵۱ +۰۰:۰۰

در هفتمین کلینیک روان‌شناسی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع ارتقای نیمرخ انگیزشی دانش آموزان در آموزش مجازی پرداخته شده است.

ویدیو: ارتقای نیمرخ انگیزشی دانش آموزان در آموزش مجازی۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۱۸:۵۱ +۰۰:۰۰

ویدیو: ارتقای خودکارآمدی در فضای مجازی

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۱۸:۴۸ +۰۰:۰۰

در هشتمین کلینیک روان‌شناسی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع ارتقای خودکارآمدی در فضای مجازی پرداخته شده است.

ویدیو: ارتقای خودکارآمدی در فضای مجازی۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۱۸:۴۸ +۰۰:۰۰