کلینیک_روان‌شناسی

ویدیو: اضطراب امتحان در دانش‌آموزان و آموزش مجازی

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۷:۵۰ +۰۰:۰۰

در سومین کلینیک روان‌شناسی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع اضطراب امتحان در دانش‌آموزان و آموزش مجازی پرداخته شده است.

ویدیو: اضطراب امتحان در دانش‌آموزان و آموزش مجازی۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۷:۵۰ +۰۰:۰۰

ویدیو: خود تنظیمی دانش‌آموزان در فضای مجازی

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۷:۴۷ +۰۰:۰۰

در دومین کلینیک روان‌شناسی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع خود تنظیمی دانش‌آموزان در فضای مجازی پرداخته شده است.

ویدیو: خود تنظیمی دانش‌آموزان در فضای مجازی۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۷:۴۷ +۰۰:۰۰

ویدیو: مشکلات هویتی دانش آموزان و آموزش مجازی

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۷:۴۴ +۰۰:۰۰

در اولین کلینیک روان شناسی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع مشکلات هویتی دانش آموزان و آموزش مجازی پرداخته شده است.

ویدیو: مشکلات هویتی دانش آموزان و آموزش مجازی۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۷:۴۴ +۰۰:۰۰

ویدیو: والدین و مسائل آموزش مجازی فرزندان

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۴:۳۳ +۰۰:۰۰

در چهارمین کلینیک روان شناسی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع والدین و مسائل آموزش مجازی فرزندان پرداخته شده است.

ویدیو: والدین و مسائل آموزش مجازی فرزندان۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۴:۳۳ +۰۰:۰۰

ویدیو: طعم تازه‌ای به تدریس در فضای مجازی بدهیم!

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۳:۲۶ +۰۰:۰۰

در پنجمین کلینیک روان شناسی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع «طعم تازه ای به تدریس در فضای مجازی بدهیم!» پرداخته شده است.

ویدیو: طعم تازه‌ای به تدریس در فضای مجازی بدهیم!۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۳:۲۶ +۰۰:۰۰