در بیست و نهمین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به آزمون های سنتی به طور خلاصه اشاره شده است. در ادامه به عنوان روش سنجش جایگزین، آزمون عملکردی، سنجش کارپوشه ای، همتا سنجی و خود ارزیابی و مقایسه روش های سنتی و جایگزین، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، به هر یک از روش های سنجش یادگیری با توجه به رویکردهای آموزشی اشاره شده است.