در صد و بیست و یکمین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع کاربرد فناوری‌ها در حصول اهداف شناختی بلوم در کلاس‌های مجازی پرداخته شده است. در این وبینار فناوری‌های مرتبط با هر یک از طبقات شش‌گانهٔ اهداف شناختی بلوم معرفی می‌شوند تا مدرسان بتوانند تجربیات یادگیری متنوع‌تر و مؤثرتری را برای یادگیرندگان طراحی کنند