در هفتاد و ششمین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به چگونگی واگذاری تکالیف تعاملی فناورانه به دانش‌آموزان پرداخته شده است. برای تثبیت یادگیری، ارسال تکلیف و انجام آن در فرآیند آموزش ضرورت دارد. متاسفانه، والدین و یا کپی برداری از سایر دانش آموزان مانعی برای بازخوردگیری معلم از محتوای تدریس شده خواهد شد. به همین منظور، ساخت و ایجاد تکالیف تعاملی فناورانه و پروژه‌محور می‌تواند فرآیند یاددهی-یادگیری را تعمیق ببخشد.