در نوزدهمین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به آموزش ویرایش ویدئو در کمترین زمان و با استفاده از نرم افزاری ساده پرداخته شده است. شما می توانید پس از مشاهده ویدئوی این وبینار، نحوه کم کردن حجم ویدئو به روش صحیح، اضافه کردن زیرنویس، تجمیع چند ویدیو با یکدیگر و دریافت خروجی از ویدئو و را به طور مستقل انجام دهید.