در نود و هشتمین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به واکاوی نقش معلم بر انگیزش پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان در آموزش آنلاین پرداخته شده است. معلمان و یادگیرندگان به صورت مشابهی تحلیل می‌شوند. در این میان آنچه بیش از همه بر نقش انگیزشی معلم بر یادگیرندگان تاکید دارد، نیرومندی روانی معلم است. توانمندی روانی شامل نظام باورها، ارزش‌ها و قدرت اراده است. در این وبینار به تشریح نقشی که معلم بر انگیزش پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان دارد، پرداخته می‌شود.