در چهارمین کلینیک روان شناسی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع والدین و مسائل آموزش مجازی فرزندان پرداخته شده است.