مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی»
وبینار آموزشی 14
مدرس: محدثه استادباقر
معرفی وبینار: در چهاردهمین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به دیدگاه بلبین در مورد نقش های تیمی پرداخته شده است. در واقع در هر تیم به سه نقش مکمل یکدیگر نیاز است که شامل نقش مرجح، قابل کنترل . کمتر مرجح است. در این وبینار بر اساس سه نقش کلی، 9 نقش به تفکیک ارائه و ویژگیهای آنها بیان می شود.
مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید ب