در صد و دومین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع نقش معلمان در پیشبرد برنامه درسی در مدارس هوشمند پرداخته شده است. برای اینکه کارکرد اصلی یک مدرسه هوشمند را بدانیم لازم است ارتباط برنامه درسی با فناوری اطلاعات را درک کنیم. معلم امروز نیاز دارد با کسب شناخت و مهارت لازم در پیشبرد برنامه درسی آموزش مجازی، قادر به بهره برداری بیشتر از پتانسیل های یک مدرسه هوشمند گردد.