در سی امین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به مفاهیم بنیادی مرتبط با یادگیری همزمان و نیز مزایای استفاده از یادگیری همزمان از جمله وجود چرخه بازخورد بهتر و سریعتر، فراهم آمدن امکان مشارکت بیشتر یادگیرندگان و وجود نشانه های ارتباطی، پرداخته شده است. همچنین، انواع بسترهای برگزاری آموزش مجازی همزمان و معیارهای انتخاب آنها توضیح داده شده است.