برترین دانش ها هم اگر به اشتراک گذاشته نشوند عمر کوتاهی خواهند داشت. به دلیل برای کاهش خطای عملکردی و الگو گرفتن از طی مسیر موفق دیگران، نیاز به تکنیک های ثبت تجارب در قالب درس آموخته ها داریم. در این وبینار به موارد زیر پرداخته شده است.
1-ضرورت و اهمیت رسوب دانش. 2-الگوها و تکنیک های مختلف ثبت تجارب. 3-قالب های مختلف ثبت درس آموخته ها. 4-فرآیند سیستمی ثبت تجارب و استفاده بهینه از آن ها.