"مدیریت کلاس در فضای مجازی به چه مولفه ها و مهارت هایی نیاز خواهد داشت؟ نقش معلم به عنوان هدایت کننده کلاس چگونه خواهد بود؟ موارد مذکور نکاتی هستند که در وبینار "مدیریت کلاس در فضای مجازی" مورد توجه قرار گرفتند.