در هشتادمین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به نحوه مدیریت فعالیت های اداری مدرسه با نرم افزار Taskulu پرداخته شده است. تسکولو یک نرم افزار برای ارتباط و همکاری آنلاین است که مدیریت کارها و پروژه ها، مدیریت تیم، زمان های کاری و چت گروهی را در یک جا ترکیب کرده است. این نرم افزار می تواند تسهیلگر فعالیت های اداری و اجرایی مدارس باشد. همچنین معلمانی که در گروه های توسعه حرفه ای با همکاران خود در حال انجام فعالیت های مشترکی هستند، می توانند برای مدیریت فعالیت ها از این نرم افزار استفاده کنند.