در بیستمین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع قصه گویی دیجیتال پرداخته شد. همچنین،به اهمیت این موضوع یعنی چرایی و نیز چگونگی استفاده از آن اشاره شد. علاوه براین، عناصری که در داستان یا قصه گویی باید مورد استفاده قرار گیرد (توجه به خط زمانی، شخصیت ها، زاویه، درون مایه و روایت) ارائه شده است.