در شصتمین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی، قابلیت­ ها و تنظیمات برنامه شاد ارائه شده است. برنامه شاد یک بستر اختصاصی ویژه معلمان و مدیران مدارس ایرانی است که قابلیت های ویژه ای اخیرا به آن اضافه شده است. با توجه به الزام معلمان و مدیران به استفاده از این زیست بوم دیجیتال آموزشی، چگونگی انجام تنظیمات و نحوه کار با امکانات آن ( از جمله تکالیف، آزمون، حضور و غیاب) یک مهارت ضروری است که در ٢ وبینار به آموزش کامل آن پرداخته شده است.