در پنجاه و چهارمین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به قابلیت‌های Edmodo به عنوان یک شبکه جهانی برای آموزش اشاره شده است. ادمودو (Edmodo) یک شبکه یادگیری اجتماعی است که نتایجی را از تعاملات بین معلمان، یادگیرندگان و ماژول‌های یادگیری ارائه می‌دهد. شبکه ادمودو معلمان را قادر می‌سازد تا مطالب را به اشتراک بگذارند، آزمونها و تکالیف را توزیع کنند. و ارتباطات را با دانش آموزان، همکاران و والدین مدیریت کنند.