در صدمین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع عملکرد دیجیتال و اقدام پژوهی پرداخته شده است. یادگیری الکترونیکی از مسائل ضروری و اجتناب ناپذیر جهان کنونی است و معلمان به عنوان یکی از نقش پردازان اصلی این نوع یادگیری همواره باید به دنبال ارتقای شایستگی های خود باشند. اقدام پژوهی راهی است که هر فرد می تواند از طریق پژوهش در موقعیت های عملی، زمینه حل مسائل خود و اطرافیان را فراهم نماید. در این وبینار با چارچوب مفهومی و عملیاتی اقدام پژوهی آشنا خواهید شد.