در پنجمین کلینیک روان شناسی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع «طعم تازه ای به تدریس در فضای مجازی بدهیم!» پرداخته شده است.