در دومین کلینیک روان‌شناسی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع خود تنظیمی دانش‌آموزان در فضای مجازی پرداخته شده است.