در سومین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به انواع سبک های یادگیری اشاره شده است. از جمله 4 سبک یادگیری بر اساس مدل کلب، سبک یادگیری فلدر و سولومون و نیز سبک یادگیری بر اساس مدل VARK. همچنین، پرسشنامه تعیین سبک یادگیری وارک به صورت عملی اجرا شده است.