در صد و دهمین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع تسهیم دانش، ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای معلمان عصر دیجیتال پرداخته شده است. در جامعه کنونی، دانش یکی از مبانی تقسیم بندی کشورها به توسعه یافته و در حال توسعه است. امروزه نگهداشت دانش در نزد اشخاص و پرهیز از اشتراک گذاری آن امری پسندیده نیست و موجب ایستایی دانش می‌گردد. از این رو رسالت معلم دانشگر و پویشگر امروز آن است که خود را به ابزارهای اشتراک دانش آراسته‌کرده و پیرایه‌های موجود در این حوزه را از اذهان بزاید.