در بیست و پنجمین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به اهمیت تجربه نگاری، تولید محتوا و تولید و انتشار پادکست پرداخته شده است. همچنین، در زمینه تولید به محتوا نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد از جمله: شناخت دقیق مخاطبان (شناسایی سبک های یادگیری)، کانال یا راه ارتباطی به منظور انتشار محتوا، فرم یا قالبی که محتوا در آن قرار می گیرد، اشاره شده است. در ادامه مراحل و فرآیندهای تولید پادکست و بسترهای تولید پادکست توضیح داده شده است.