در هفتمین کلینیک روان‌شناسی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع ارتقای نیمرخ انگیزشی دانش آموزان در آموزش مجازی پرداخته شده است.