در صد و هفدهمین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری به آموزش ریاضی پایه چهارم ابتدائی در بستر مجازی با رویکرد بازی و دست‌‌ورزی پرداخته شده است. در این وبینار به معرفی سایت‌های آموزشی منطبق با کتاب درسی، بازی‌وارسازی مفاهیم ریاضی شامل آموزش مفاهیم از طریق بازی‌، ابزارهای تعاملی کاغذی و کاربرگی و دست‌ورزی‌های مجازی پرداخته می‌شود.