در صد و بیستمین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به آموزش ریاضی پایهٔ پنجم ابتدائی در بستر مجازی با رویکرد بازی و دست‌‌ورزی پرداخته شده است.در این وبینار به معرفی سایت‌های آموزشی منطبق با کتاب درسی، بازی‌وارسازی مفاهیم ریاضی شامل آموزش مفاهیم از طریق بازی‌، ابزارهای تعاملی کاغذی و کاربرگی و دست‌ورزی‌های مجازی پرداخته می‌شود.