کنش تاملی

کنش تاملی: به صورت فردی و جمعی بر عملکرد خود تامل کردن و ارزیابی انتقادی داشتن و نیز به طور فعال عملکرد پداگوژی دیجیتال خود و جامعه آموزشی متعلق به آن را توسعه دادن.