همکاری حرفه‌ای

همکاری حرفه‌ای: توانایی معلم در استفاده از فناوری دیجیتال در همکاری با معلمان دیگر، اشتراک گذاری و تبادل تجربه و دانش و عملکرد پداگوژی نوآورانه.