توضیحات پروژه

عنوان فناوری:

  1. عنوان فناوری: WISC

معرفی و کاربرد فناوری: ار این نرم‌افزار به منظور ارزشیابی آموزشی استفاده می‌شود.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.wisc-online.com/gamebuilder

معرفی و کاربرد فناوری: ار این نرم‌افزار به منظور ارزشیابی آموزشی استفاده می‌شود.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.wisc-online.com/gamebuilder