توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Ted-Ed

معرفی و کاربرد فناوری: درسهای تعاملی خود را ایجاد کنید ، مهارتهای سواد ارائه را کسب کنید و رهبری ابتکاری را با درسهای مبتنی بر ویدئو Ted-Ed سازمان یافته بر اساس موضوع و موضوع جشن بگیرید.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://ed.ted.com/