توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Story bird Story bird

معرفی و کاربرد فناوری: ایجاد داستان دیجیتال همراه با تصویر، متن و به صورت مشارکتی

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://storybird.com/