توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Skype

معرفی و کاربرد فناوری: این فناوری به منظور جلسات تعاملی، قابلیت به اشتراک گذاری اسکرین و سخنرانی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.skype.com/en/