توضیحات پروژه

عنوان فناوری: شنوتو (فارسی)

معرفی و کاربرد فناوری: تولید و انتشار پادکست/ ودکست

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://shenoto.com/