توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Rubric maker

معرفی و کاربرد فناوری: با استفاده از این فناوری ایجاد روبریک بر اساس مؤلفه‌های مورد نظر برای ارزیابی یادگیرندگان فراهم می‌آید.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://rubric-maker.com/