توضیحات پروژه

عنوان فناوری: ناوکست (فارسی)

معرفی و کاربرد فناوری: تولید و انتشار پادکست

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://navcast.podbean.com/