توضیحات پروژه

عنوان فناوری: منتا

معرفی و کاربرد فناوری: از این وبسایت میتوان برای آموزش و ارزیابی هوشمند استفاده کرد.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.monta.ir