توضیحات پروژه

عنوان فناوری: نقشه ذهنی (mind map) miro

معرفی و کاربرد فناوری: با استفاده از این نرم‌افزار می‌توان نقشه ذهنی تعاملی ایجاد کرد که در واقع، قابلیت ویرایش از سوی اعضای تیم را دارد. همچنین، می‌توان طوفان فکری برگزار کرد و ایده‌های اعضای گروه را به طور همزمان در آن ثبت نمود.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://miro.com/