توضیحات پروژه

عنوان فناوری: میل چیمپ

معرفی و کاربرد فناوری: ارسال فایل و به اشتراک گذاری با تعداد بسیار زیادی از مخاطبان

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: از امکانات گوگل است.