توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Loop’s

معرفی و کاربرد فناوری: ارائه بازخوردهای ساده و سریع در کمتر از 30 ثانیه به یادگیرندگان با استفاده از فرمت‌های متنوع. 

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: 

https://loophq.io/