توضیحات پروژه

عنوان فناوری: hottnotes

معرفی و کاربرد فناوری: ابزارهای ایجاد یادداشت‌های مهم رایگان برای معلمان

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: http://www.hottnotes.com/