توضیحات پروژه

عنوان فناوری: h5p

معرفی و کاربرد فناوری: ساخت ویدیو تعاملی

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://h5p.org/