توضیحات پروژه

عنوان فناوری: جیمیل

معرفی و کاربرد فناوری: ارسال فایل و به اشتراک گذاری آن با تعداد زیادی از مخاطبان.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: از امکانات گوگل است.