توضیحات پروژه

عنوان فناوری: genially

معرفی و کاربرد فناوری: ساخت اینفوگراف تعاملی

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://genial.ly/login?backTo=https://app.genial.ly/