توضیحات پروژه

عنوان فناوری: gapminder

معرفی و کاربرد فناوری: ساخت نمودارهای مختلف

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.gapminder.org/