توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Diigo

معرفی و کاربرد فناوری: ابزار حاشیه نویسی رایگان برای معلمان

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.diigo.com/