توضیحات پروژه

عنوان فناوری: دیاگرام

معرفی و کاربرد فناوری: برنامه‌ریزی جهت فرآیند‌های تدریس

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://diagrams.net