توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Classcraft

معرفی و کاربرد فناوری: با این فناوری یادگیری را بصورت بازی درآورید و برنامه درسی موجود خود را به یک ماجراجویی تبدیل کنید.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://www.classcraft.com/lp/volume-meter/