توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Cacoo

معرفی و کاربرد فناوری: قابلیت ایجاد دیاگرام اشتراکی، امکان ارائه کامنت.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://cacoo.com/