توضیحات پروژه

عنوان فناوری: Boomwriter

معرفی و کاربرد فناوری: پلت‌فرمی برای قصه‌گویی دانش‌آموزان است که گروه بر حسب نوع پروژه‌های قصه‌گویی شکل می‌گیرد و فرآیند مشارکتی را فراهم می‌آورد.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://boomwriter.com/