توضیحات پروژه

عنوان فناوری: BigBlueButton

معرفی و کاربرد فناوری: این فناوری به منظور تدریس، سخنرانی، تدریس همیارانه، استفاده از تخته تعاملی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

لینک دانلود یا استفاده از فناوری: https://bigbluebutton.org/